Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

12345789 Essay

  • Submitted by: ReccaPhan
  • on February 19, 2014
  • Category: English
  • Length: 2,536 words

Open Document

Below is an essay on "12345789" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

DE Thi
Dùng bảng sau đây để trả lời các câu hỏi từ 1 đến 5
a. Lỗ hạ thiệt
b. Khe ổ mắt trên
c. Lỗ tai trong
d. Lỗ tm cảnh trong
e. Lỗ bầu dục
1/ Thần kinh VII, VII’, VIII đi qua lỗ nào?
2/ Thần kinh IX, X, XI đi qua lỗ nào?
3/ Thần kinh III, IV, V1, VI đi qua lỗ nào?
4/ Thần kinh XII đi qua lỗ nào?
5/ Thần kinh V3 đi qua lỗ nào?
Dùng bảng sau đây trả lời các câu hỏi từ 6 đến 10
a. Xương trán
b. Xương thái dương
c. Xương đá
d. Xương chẩm
e. Xương bướm
6/ Rãnh đm màng não giữa nằm ở mặt trong của xương nào?
7/ Lỗ ống tai trong ở mặt sau của xương nào?
8/ Xoang tm ngang nằm ở mặt trong của xương nào?
9/ Trần ổ mắt nằm ở mặt trong của xương nào?
10/ Hố hàm nằm ở mặt dưới của xương nào?
11/ Thùy nào sau đây KHÔNG   thấy được ở mặt ngoài đoan não:
a. Thùy trán
b. Thùy thái dương
c. Thùy chẩm
d. Thùy đảo
12/ Liệt vận động thường đối diện với bện tổn thương não là do:
a. Bắt chéo tháp
b. Có 2 cuống đại não riêng biệt
c. Do thể chai
d. Không có trường hợp liệt đối bên
13/ Bó chất trắng dẫn truyền giữa 2 bán cầu đại não là:
a. Bó bắt chéo tháp
b. Bó liên hợp dọc
c. Bó liên hợp ngang
d. Bó thon
14/ Màng não được cấu tạo bởi:
a. 1 lá
b. 2 lá
c. 3 lá
d. 4 lá
15/ Dây tk nào sau đây chi phối cho cơ trơn:
a. VIII
b. IX
c. X
d. XI
16/ Cơ quan nào sau đây KHÔNG do tk tự chủ chi phối:
a. Cơ tim
b. Các tuyến
c. Cơ vân
d. Cơ trơn
17/ Ở tủy gai, trung khu tk tự chủ có ở:
a. Sừng trước
b. Sừng bên
c. Sừng sau
d. KHÔNG có ở tủy gai
18/ Ở tủy gai, nhân vận động có ở:
a. Sừng trước
b. Sừng sau
c. Sừng bên
d. Chỉ có ở não bộ
19/ Vách mũi được tạo thành bởi:
a. Xương mũi, x.lá mía, mảnh đứng x.sàng
b. Xương mũi, mảnh đứng x.sàng, sụn vách mũi
c. Xương lá mía, mảnh đứng x.sàng, sụn vách mũi
d. Xương mũi, x.lá mía, sụn vách mũi
20/ Đổ vào ngách mũi trên có các xoang:
a. Xoang trán, xoang sàng trước, xoang sàng giữa
b. Xoang bướm, xoang sàng trước, xoang sàng giữa
c. Xoang bướm, xoang sàng sau
d. Xoang sàng sau
21/ Tổ chức...

Show More


  • Submitted by: ReccaPhan
  • on February 19, 2014
  • Category: English
  • Length: 2,536 words
  • Views: 47
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"12345789". Anti Essays. 11 Dec. 2018

<http://teachingsail.com/free-essays/12345789-583751.html>

APA Citation

12345789. Anti Essays. Retrieved December 11, 2018, from the World Wide Web: http://teachingsail.com/free-essays/12345789-583751.html


Manteaux en cuir véritable | Polytrol 20 L Ravive Carrosserie Plastique Peinture Alu Chrome Gelcoat Marbre | D.Y.N. Freaks