Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Case; Reeby Sports Essay

Open Document

Below is an essay on "Case; Reeby Sports" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

|
Case: Reeby Sports |
|
|
|
|

|

SPØRSMÅL 1

Av oppgaveteksten fremkommer et gitt avkastningskrav r = 10%.
Utregning av netto nåverdi følger formelen:

Oppgaveteksten ber i tillegg til NPV oss å kalkulere Terminal Value (Horizon Value).
Vi vil da først benytte oss av Constant Dividend Growth-modellen:
Først finner vi g:
g = retention rate x return on new investments Dividenden er 40 % av net profits
g = (1-d) x k Return on book equity = 12 %
g = (1-0,4) x 0,12 = 0,072

Av tabellen ovenfor har vi at IB book equity 2011 (lik UB 2010) er lik 63,31.
Av oppgavens forutsetning om 12% return on book equity får vi en after-tax profits på
0,12 x 63,31 = 7,60

Videre skal dividende utgjøre 40%:
Div1 = 0,40 x 7,60 = 3,04

Vi kan nå regne ut TV:
P2010 = 3,04 / (0,10-0,072) = 108,57

Terminal Value neddiskonteres for å få med nåverdi av fremtidig forventet kontantstrøm.

Total nåverdi av fremtidige kontantstrømmer:


Total nåverdi   = $63,72


Hvis vi derimot forutsetter at vi ikke har PVGO fra 2010, regner vi med et konstant overskudd på 7,60 for fremtidige år. Dette beregnes på følgende måte:

Neddiskontert vil totalt gi:

= $47

SPØRSMÅL 2

Molly Sports:
  * Market – Book value (pris/bok) = 1.5
  * P/E ratio = 12
  * Dividend yield = 3%

Det finnes forskjellige måter å verdivurdere aksjeprisen til Molly Sports på. Ut i fra informasjonen vi har, kan dette gjøres på tre måter for Reeby Sport:

Vi må først finne vår egen book value of equity; dette gjør vi ved å ta utgangspunkt i equity verdi 31.12.2003 for å regne oss fram til 2010:

P/B: 1,5 = P/63,31 gir P = 94,965.

P/E: 12 = P/7,6 gir P = 91,2.

Dividend yield: D/P. 0,03 = (7,6*0,4)/P gir P = 101,33.

Nåverdien av disse 2010 markedsverdiene + kontantstrømmen fra de 7 foregående år blir:

P/B =  

P/E =  

Dividend yield =  

Som vi kan se ser det ut til at vårt opprinnelige estimat på NPV (63,72) er relativt høyt...

Show More


Citations

MLA Citation

"Case; Reeby Sports". Anti Essays. 10 Dec. 2018

<http://teachingsail.com/free-essays/Case-Reeby-Sports-411230.html>

APA Citation

Case; Reeby Sports. Anti Essays. Retrieved December 10, 2018, from the World Wide Web: http://teachingsail.com/free-essays/Case-Reeby-Sports-411230.html


Contact Us | Somewhere I Belong | Watch Now