Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Economics Essay

Open Document

Below is an essay on "Economics" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Obec Cabaj – Čápor sa nachádza v juhovýchodnej časti Nitrianskeho okresu, v blízkosti okresného mesta Nitra. Hraničí s nasledovnými obcami, resp. ich katastrami: Nitra, Svätoplukovo, Močenok a Jarok. Je súčasťou mikroregiónu obcí okolo Cedronu, ktorý je vymedzený katastrálnym územím siedmich   obcí: Cabaj-Čapor, Mojmírovce, Poľný Kesov, Rastislavice, Svätoplukovo, Štefanovičová a   Veľká Dolina.
Obec leži na významnejšej dopravnej komunikácii II/562 v smere Nitra – Trnovec nad Váhom. V obci sa od tejto komunikácie odpájajú cesty III/ 5621 smerom na Svätoplukovo a III/ 5624 na Jarok.
Sídelný útvar Cabaj – Čápor sa skladá z z dvoch bývalých samostatných obcí Cabaj   a Čápor, ktoré boli v minulosti niekoľkokrát zlúčené a osamostatnené. K ich poslednému opätovnému zlúčeniu došlo v roku 1974 a trvá dodnes. K samostatnému sídelnému útvaru patria aj miestne časti Nový Cabaj, Pereš, Riegler a Hrušťov.

Obec Cabaj-Čápor leží v Podunajskej nížine – v južnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na hornom toku Cabajského potoka. Odlesnený chotár na úvalinami rozčlenenej pahorkatine tvoria mladotreťohorné usadeniny pokryté sprašou. Má černozemné pôdy. Časť chotára v Podunajskej nížine je na nižšom stupni aluviálnej roviny a vyššom stupni členitej pahorkatiny, ktorú tvoria mladotreťohorné pestré íly, miestami so štrkmi, pieskami a sprašou. Klimaticky patrí pahorkatina do oblasti teplej s podoblasťou suchou, mierne suchou a mierne vlhkou. V severovýchodnej časti sú teplomilné dúbravy. Z geomorfologického hľadiska má územie a jeho okolie charakteristický pahorkatinný reliéf, ktorý reprezentujú ploché chrbty a väčšinou plytké údolia. Hlavným exogénnym modelujúcim činiteľom bola eolická činnosť za spoluúčinnosti splachu a vodnej erózie. Z hydrogeografického hľadiska patrí územie do povodia rieky Nitry.
Geologické pomery územia

Na geologickej stavbe územia sa podieľajú sedimenty kvartéru a neogénu. Kvartérne sedimenty tvoria pokryvné súvrstie menšej i väčšej hrúbky na...

Show More


Citations

MLA Citation

"Economics". Anti Essays. 17 Dec. 2018

<http://teachingsail.com/free-essays/Economics-587849.html>

APA Citation

Economics. Anti Essays. Retrieved December 17, 2018, from the World Wide Web: http://teachingsail.com/free-essays/Economics-587849.html


Saving Private Ryan (1998) 720p BRRip 1.45GB | High Kick! | Форма воды