Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

English Grammar Essay

  • Submitted by: phamminhngoc91
  • on February 19, 2014
  • Category: English
  • Length: 51,045 words

Open Document

Below is an essay on "English Grammar" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

English Grammar Review!

Copyright Hp Group (www.hp-vietnam.com)

Ngữ pháp tiếng Anh
Mục lục

Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh ...................................................................................................................... 7
1. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh:..................................................................................... 7 1.1 Subject (chủ ngữ):........................................................................................................................ 7 1.2 Verb (động từ): ............................................................................................................................ 7 1.3 Complement (vị ngữ): .................................................................................................................. 8 1.4 Modifier (trạng từ): ...................................................................................................................... 8 2. Noun phrase (ngữ danh từ)................................................................................................................. 8 2.1 Danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non-count noun): ...................................... 8 2.2 Cách dùng quán từ không xác định "a" và "an" .......................................................................... 10

2.3 Cách dùng quán từ xác định "The" ............................................................................................. 10

2.3.1 Sau đây là một số trường hợp thông dụng dùng The theo quy tắc trên:................................. 11
2.3.2 Bảng sử dụng "the" và không sử dụng "the" trong một số trường hợp điển hình................... 12 2.4 Cách sử dụng another và other. .................................................................................................. 13 2.5 Cách sử dụng little, a little, few, a few........................................................................................ 14 2.6 Sở hữu cách...

Show More


Citations

MLA Citation

"English Grammar". Anti Essays. 15 Dec. 2018

<http://teachingsail.com/free-essays/English-Grammar-583757.html>

APA Citation

English Grammar. Anti Essays. Retrieved December 15, 2018, from the World Wide Web: http://teachingsail.com/free-essays/English-Grammar-583757.html


Tales of Demons and Gods 78 - Chapter 78 Dec 08, 2016 | Susan Alexander Kane | Adobe Photoshop Lightroom CC 3.4 modded apk