Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Internation Law Essay

  • Submitted by: hanhmy94
  • on February 21, 2013
  • Category: Social Issues
  • Length: 13,628 words

Open Document

Below is an essay on "Internation Law" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

CÔNG ƯỚC VIÊN VỀ LUẬT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
(Ngày 23 tháng 5 năm 1969  – Có hiệu lực ngày 27 tháng 1 năm 1980)
Các quốc gia tham gia Công ước này,
Tính đến vai trò cơ bản của các điều ước trong lịch sử quan hệ quốc tế,
Công nhận tầm quan trọng ngày càng tăng của các điều ước là nguồn của pháp luật quốc tế và là phương tiện để phát triển sự hợp tác hòa bình giữa các nước, không tính đến các chế độ Hiến pháp và xã hội khác nhau của các quốc gia.
Ghi nhận rằng các nguyên tắc tự nguyện và thiện chí và quy phạm pacta sunt servanda đã được toàn thế giới công nhận.
Khẳng định rằng những tranh chấp về các điều ước, cũng như những tranh chấp quốc tế khác, phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình và phù hợp với những nguyên tắc công lý và những nguyên tắc của pháp luật quốc tế.
Nhắc lại quyết tâm của các dân tộc trong Liên hiệp quốc là tạo những điều kiện cần thiết cho việc duy trì việc tôn trọng những nghĩa vụ phát sinh từ các điều ước.
Ý thức về những nguyên tắc của pháp luật quốc tế ghi trong Hiến chương Liên hiệp quốc, như nguyên tắc về quyền bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc, nguyên tắc bình đẳng chủ quyền và độc lập của tất cả các quốc gia, nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, nguyên tắc cấm đe dọa sử dụng vũ lực và sử dụng vũ lực, nguyên tắc tôn trọng một cách phổ biến và tuân thủ quyền con người và những quyền tự do cơ bản của con người.
Tin rằng việc pháp điển hóa và phát triển Luật điều ước đạt được trong Công ước này sẽ thúc đẩy những mục tiêu của Liên hiệp quốc, phát triển quan hệ hữu nghị và thực hiện sự hợp tác giữa các dân tộc.
Khẳng định rằng những quy phạm của luật tập quán quốc tế sẽ tiếp tục điều chỉnh những vấn đề không đạt được điều chỉnh trong Công ước này.
Đã thỏa thuận như sau:
Phần I.
PHẦN MỞ ĐẦU
Điều 1. Phạm vi của Công ước này
Công ước này áp dụng cho các điều ước giữa các quốc gia.
Điều 2. Những thuật ngữ được sử dụng
1. Theo mục đích của Công ước này
a) Thuật ngữ “điều ước” dùng để chỉ...

Show More


Citations

MLA Citation

"Internation Law". Anti Essays. 16 Dec. 2018

<http://teachingsail.com/free-essays/Internation-Law-410228.html>

APA Citation

Internation Law. Anti Essays. Retrieved December 16, 2018, from the World Wide Web: http://teachingsail.com/free-essays/Internation-Law-410228.html


First Wave - Die Prophezeiung | Body of Proof (31) | Comedy Street (5)