Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Jaro Essay

  • Submitted by: Sustrova1
  • on February 22, 2014
  • Category: College Admissions
  • Length: 898 words

Open Document

Below is an essay on "Jaro" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Jaro letí

Autor: Alžběta Palatinová
Spoluautor: Liana Kúthová
Anotace: | Program je inspirován příchodem jara. Rozvíjí zájem dětí o dění v přírodě, podporuje získávání vědomostí a dovedností, učí děti těšit se a prožívat radost. |
Podpora výuky jazyka: | |
Klíčové kompetence: |     1. Předškolní vzdělávání -> Kompetence k učení -> má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije   2. Předškolní vzdělávání -> Kompetence k řešení problémů -> všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem   3. Předškolní vzdělávání -> Komunikativní kompetence -> dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) |
Očekávaný výstup: |     1. předškolní vzdělávání -> Dítě a jeho tělo -> koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou     2. předškolní vzdělávání -> Dítě a jeho psychika -> Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace -> přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit     3. předškolní vzdělávání -> Dítě a jeho psychika -> Sebepojetí, city, vůle -> těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání s uměním |
Mezioborové přesahy a vazby: | Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy. |
Průřezová témata: | Nejsou přiřazena žádná průřezová témata. |
Organizace řízení učební činnosti: | Frontální, Skupinová, Individuální |
Organizace prostorová: | Učebna v přírodě |
Nutné pomůcky: | jarní květiny, míček, šátek, výtvarný materiál, nůžky, lepidlo, velký formát papíru |
Klíčová slova: | osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova, pohybové činnosti,...

Show More


Citations

MLA Citation

"Jaro". Anti Essays. 15 Dec. 2018

<http://teachingsail.com/free-essays/Jaro-584654.html>

APA Citation

Jaro. Anti Essays. Retrieved December 15, 2018, from the World Wide Web: http://teachingsail.com/free-essays/Jaro-584654.html


Fushigi Neko no Kyuu-chan: Chapter 138: Lava | Um Álibi Perfeito (Reasonable Doubt) 2014 | Verdammt lecker! Nachschlag für Adam Richman