Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Stock Categories Essay

Open Document

Below is an essay on "Stock Categories" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2601 /NHNN-TCKT         Hà Nội, ngày 14   tháng 4 năm 2009
V/v Hướng dẫn rà soát phân loại
và cơ sở trích lập dự phòng giảm
giá các khoản đầu tư tài chính

Kính gửi: Các tổ chức tín dụng

      - Căn cứ Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 và các quyết định sửa đổi, bổ sung có liên quan của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hệ thống tài khoản kế toán các TCTD).
      - Căn cứ Thông tư số 13/2006/TT-BTC ngày 27/2/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp;

      Để đảm bảo nhất quán trong việc phân loại danh mục đầu tư chứng khoán và thực hiện trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn các tổ chức tín dụng thực hiện một số nội dung như sau:


      1. Về phân loại chứng khoán:


      Các tổ chức tín dụng rà soát danh mục đầu tư, kinh doanh chứng khoán, các khoản đầu tư vốn dài hạn (danh mục đầu tư tài chính) và thực hiện phân loại lại danh mục đầu tư theo bảng sau:
|Phân loại                           |Tiêu chí phân loại (1)                                                                             |
|Chứng khoán kinh doanh             |- Là chứng khoán nợ, chứng khoán vốn hoặc chứng khoán khác;                                         |
|(hạch toán trên TK 14)             |- TCTD mua với chiến lược kinh doanh, mua để bán trong thời gian không quá 1 năm nhằm hưởng chênh   |
|                                   |lệch giá;                                                                                           |
|                                   |- TCTD không có mục đích kiểm soát doanh nghiệp....

Show More


Citations

MLA Citation

"Stock Categories". Anti Essays. 13 Dec. 2018

<http://teachingsail.com/free-essays/Stock-Categories-629968.html>

APA Citation

Stock Categories. Anti Essays. Retrieved December 13, 2018, from the World Wide Web: http://teachingsail.com/free-essays/Stock-Categories-629968.html


Anitore! XX: Hitotsu Yane no Shita de English Subbed | Black Lightning | January 2017 (39)