Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Term Paper

Open Document

Below is a free excerpt of "Term Paper" from Anti Essays, your source for free research papers, essays, and term paper examples.

SDO & I Translation in Tagalog

Ordinansa hinggil sa Diskriminasyon sa Kasarian
Q: A: Ano ang What is the Sex Discrimination Ordinance (SDO) o Ordinansa hinggil sa Diskriminasyon sa Kasarian? Ang SDO ay isang batas laban sa diskriminasyon na ipinasa noong 1995. Ang diskriminasyon batay sa kasarian, marital status at pagbubuntis, at sexual harassament ay ginawang labag sa batas sa ilalim ng batas na ito. Ang mga proteksyon ay saklaw ang iba’t ibang mga larangan. Ang batas ay ipapatupad sa parehong kalalakihan at kababaihan. Itinakda din ang SDO para sa pagtatatag ng Equal Opportunities Commission upang magtrabaho patungo sa pag-aalis ng diskriminasyon at harassment, at upang itaguyod rin ang patas na oportunidad sa pagitan ng mga kalalakihan at kababaihan.

Q: A:

Anu-ano ang mga saklaw na magbibigay sa akin ng proteksyon? Ikaw ay protektado sa mga sumusunod na saklaw: -- pagtatrabaho -- edukasyon -- panustos ng mga bilihin, mga pasilidad o serbisyo -- kaayusan o pamamahala sa kapaligirang binubuo ng gusali o bahay at lupang kinatitirikan nito -- pagiging karapat-dapat na makabot para sa at mahalal o maatasan sa mga lupon na nakakapagpayo -- paglahok sa mga club -- mga aktibidad ng Gobyerno

Q: A:

Ipapatupad ba ang SDO sa lahat ng mga nagpapatrabaho sa Hong Kong? Ipapatupad ang SDO sa lahat ng mga nagpapatrabaho sa Hong Kong maliban lamang sa mga lugar kung saan ang nagpapatrabaho sa kanila ay ganap o malaking bahagi ng kompanya ay nasa Hong Kong.
1

Mga Kilos na Labag sa Batas sa Ilalim ng
Q: A: Ano ang diskriminasyon? Mayroong dalawang uri ng diskriminasyon diskriminasyon at hindi direktang diskriminasyon. –

SDO

ang

direktang

Ang Direktang diskriminasyon ay nagaganap kapag ang isang tao ay pinakitunguhan ng hindi kanais-nais kumpara sa ibang kasarian, may ibang marital status, o hindi buntis. Halimbawa, kung ikaw ay tinanggihan sa trabaho dahil gustong kunin sa trabaho ang ibang kasarian. Kung ikaw ay walang asawa at buntis at sinabi...

Show More


Citations

MLA Citation

"Term Paper". Anti Essays. 15 Dec. 2018

<http://teachingsail.com/free-essays/Term-Paper-410770.html>

APA Citation

Term Paper. Anti Essays. Retrieved December 15, 2018, from the World Wide Web: http://teachingsail.com/free-essays/Term-Paper-410770.html


OEM Original Samsung Galaxy S6 S7 Edge S8 S9 + Note 8 Headset Earphone Earbud | Neo Angelique Abyss | Télécharger !