Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Ưerytuyiuo Essay

  • Submitted by: SunWeasley1
  • on June 5, 2014
  • Category: Arts and Music
  • Length: 2,617 words

Open Document

Below is an essay on "Ưerytuyiuo" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Cleverlearn Vietnam English Language Center Building 3-2C Van Phuc – Diplomatic Compound Van Bao St. Ba Dinh Dist. Hanoi, Vietnam Zip code: 10000 Tel: (84.4) 3726 1698 – Fax: (84.4) 726 1699

Phrasal verbs Những cum đo ng tữ hay ga p trong cac bai thi
A
account for: chiếm, giải thích allow for: tính đến, xem xét đến ask after: hỏi thăm sức khỏe ask for: hỏi xin ai cái gì ask sb in/ out : cho ai vào/ ra urge sb into/ out of : thuyết phục ai làm gì/không làm gì

B
to be over: qua rồi to be up to sb to V: ai đó có trách nhiêm phải làm gì to bear up= to confirm : xác nhận to bear out: chịu đựng to blow out : thổi tắt blow down: thổi đổ blow over: thổi qua to break away= to run away :chạy trốn break down : hỏng hóc, suy nhữợc, òa khóc break in(to+ O) : đột nhập, cắt ngang break up: chia tay , giải tán break off: tan vỡ một mối quan hệ to bring about: mang đến, mang lại( = result in) brinn down = to land : hạ xuống bring out : xuất bản bring up : nuôi dữỡng ( danh từ là up bringing) bring off : thành công, ẵm giải to burn away : tắt dần burn out: cháy trụi

Sponsored by Cleverlearn Vietnam English Language Center | http://cleverlearnvietnam.vn

1

Cleverlearn Vietnam English Language Center Building 3-2C Van Phuc – Diplomatic Compound Van Bao St. Ba Dinh Dist. Hanoi, Vietnam Zip code: 10000 Tel: (84.4) 3726 1698 – Fax: (84.4) 726 1699

C
call for: mời gọi, yêu cầu call up: gọi đi lính, gọi điện thoại, nhắc lại kỉ niệm call on/ call in at sb's house : ghé thăm nhà ai call off = put off = cancel Call in/on at sb ‘ house : ghé thăm nhà ai i Call at : ghé thăm Call up: gọi đi lính, gọi điện thoại, nhắc lại kỉ niệm Call off = put off =cacel : huỷ bỏ Call for : yêu cầu, mời gọi Care about: quan tâm, để ý tới Care for : muốn, thích ( =would like ) , quan tâm chăm sóc ( = take care of) Carry away : mang đi , phân phát Carry on = go on : tiếp tục Carry out ;tiến hành , thực hiện Carry off = bring off : ẵm giải Catch on : trở nên phổ biến , nắm bắt kịp Catch up...

Show More


  • Submitted by: SunWeasley1
  • on June 5, 2014
  • Category: Arts and Music
  • Length: 2,617 words
  • Views: 16
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Ưerytuyiuo". Anti Essays. 10 Dec. 2018

<http://teachingsail.com/free-essays/erytuyiuo-629874.html>

APA Citation

Ưerytuyiuo. Anti Essays. Retrieved December 10, 2018, from the World Wide Web: http://teachingsail.com/free-essays/erytuyiuo-629874.html


saison 5, épisode 4 - Sauvons le soldat Brian | Creme e Gel Riscaldanti | On se reverra